Dotacja OZE Podlaskie – Fotowoltaika dla HoReCa – warunki, kody PKD

10 kwietnia 2024

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała umowy z operatorami inwestycji A1.2.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zapewniając ponad 1,25 mld zł wsparcia dotacyjnego dla firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), Turystyki i Kultury dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.

Na projekty realizowane w województwie podlaskim przeznaczono 22 990 287 zł. 

Dotacja do fotowoltaiki dla gastronomii – podlaskie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie w realizacji swoich projektów , jeżeli spełniają kryteria wyboru określone w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wnioskodawca musi udokumentować spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021, obliczonych rok do roku zgodnie z ust. 3, z pewnymi zastrzeżeniami określonymi w ust. 4. Spadek obrotów, o którym mowa w ust. 2, odnosi się do spadku przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług, obliczanego jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego, tj. 2019 lub 2020 (z pewnymi zastrzeżeniami określonymi w ust. 4), dla Wnioskodawcy. Jeśli działalność Wnioskodawcy w roku 2020 była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca, który odnotował spadek obrotów w roku 2021, porównuje ten spadek do roku 2019. Projekt MŚP może otrzymać wsparcie, jeśli realizuje działania w ramach następujących komponentów: – inwestycyjnego, obejmującego inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:

 • inwestycje związane z zieloną transformacją […] oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Warunki terminowości:

 • rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może mieć miejsca przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, okres czasu przeznaczony na realizację przedsięwzięcia MŚP, który jest określony w wniosku, nie może przekraczać 12 kolejnych miesięcy, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP, realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może trwać dłużej niż do 31 stycznia 2026 roku

Zasady finansowania:

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wynosi 600 tysięcy złotych. Maksymalna kwota wsparcia dostępna dla MŚP na realizację projektu wynosi 540 tysięcy złotych, podczas gdy minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych. Minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kwoty wnioskowanego wsparcia dla MŚP. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Oznacza to, że jest to wsparcie finansowe udzielane na poziomie minimalnym, zgodnie z przepisami unijnymi. Wsparcie dla przedsięwzięcia MŚP przyznawane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne obejmują wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po złożeniu wniosku, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zgodnie z regulacjami ustawy o PARP. Te koszty muszą być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia MŚP

   

Lista kodów PKD

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 91.03.Z.  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę.