Jak odliczyć od podatku koszt instalacji fotowoltaicznej?

5 stycznia 20230

Inwestycje w odnawialne źródła energii – w tym montaż fotowoltaiki – wspierane są poprzez rozmaite programy dofinansowań dla różnych grup beneficjentów. Nie jest to jednak jedyny sposób na zmniejszenie kosztów wykonania takiej inwestycji. Można skorzystać z kilku sposobów na odliczenie kosztów fotowoltaiki, w zależności od tego czy jesteśmy klientem indywidualnym, przedsiębiorcą czy rolnikiem.

Ulga na termomodernizację

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 r. i daje możliwość odliczenia od podatku nawet 53 tys. zł.  Podlegają jej przedsięwzięcia, które mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej budynku, takie jak montaż pompy ciepła, docieplenie, wymiana stolarki drzwiowo-okiennej czy zakup i montaż fotowoltaiki. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania i tym samym obniżają wysokość należnego podatku dochodowego.

Ulga na fotowoltaikę przysługuje osobom fizycznym rozliczającym się według podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17, 32%) lub na zasadach ryczałtu. Aby móc z niej skorzystać należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (uwzględnionym w akcie notarialnym), a budynek mieszkalny musi być domem jednorodzinnym.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać osoby, których domy znajdują się dopiero w budowie. Jeżeli planujemy rozliczać się ze współmałżonkiem limit 53 tys. zł tyczy się jednej osoby – razem można rozliczyć aż 160 tys zł. W sytuacji gdy kwota uzyskanych przychodów jest niższa niż kwota odliczenia, istnieje możliwość odliczenia jej w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość poniesionych wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawianych przez firmy będące płatnikami podatku od towarów i usług (firma nie może być zwolniona z tego podatku). Wysokość odliczenia ustala się na podstawie faktur sumując kwoty brutto. Inwestor musi zakończyć pracę w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek. Odliczenie może być łączone z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu “Mój Prąd”, jednak w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę uzyskanego dofinansowania.

Przykład:
Inwestor zakupił i zamontował instalację, która kosztowała 30 000 zł. Skorzystał z dotacji z programu “Mój Prąd” i dostał zwrot kosztów w kwocie 6 000 zł. Odliczając dotację wydatek na fotowoltaikę wyniósł 24 000 zł. Znajdując się w pierwszym progu podatkowym (12%) otrzyma on zwrot  z tytułu ulgi w kwocie 2880 zł. Łącznie z dotacją z programu “Mój Prąd” daje to niemal 9000 zł oszczędności.

Odliczenia dla rolników – ulga w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym pozwala na odliczenie 25% wydatków poniesionych w związku    z montażem instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie.  Odliczenia z tytułu ulgi można dokonywać co roku, aż do wykorzystania całej należnej kwoty, jednak nie dłużej niż przez 15 lat.

Przysługuje ona rolnikom, którzy są:

  • właścicielami gruntów
  • samoistnymi posiadaczami gruntów
  • wieczystymi użytkownikami gruntów
  • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.     

Przykład:
Jeżeli wartość inwestycji w instalację fotowoltaiczną wyniosła 50 000 zł, rolnik w ramach ulgi będzie mógł odliczyć w sumie 12 500 zł. Przyjmując, że płaci 1250 zł podatku rolnego, dzięki uldze nie będzie go płacił przez 10 najbliższych lat.

Niestety, odliczenia od podatku rolnego nie można łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak dotacje czy pożyczki np. w ramach programu „Energia dla Wsi”.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, wysyłając go pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, dołączając do niego zestawienia poniesionych kosztów, oryginały faktur VAT oraz formularz informacyjny odnośnie ubiegania się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis.

Co dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorców kupujących fotowoltaikę dla firmy obowiązuje 23% podatek VAT, inaczej niż w przypadku klientów indywidualnych, kiedy wynosi on tylko 8%. Jeżeli jednak firma sama jest płatnikiem VAT-u, to podatek zapłacony przy zakupie instalacji PV może zostać odliczony. Warunkiem jest aby zamontowana instalacja fotowoltaiczna była wykorzystywana tylko na cele własne firmy, firma ją montująca nie była zwolniona z podatku od towarów i usług, a cała inwestycja udokumentowana była fakturami.

Warto też pamiętać, że fotowoltaika traktowana jest jako środek trwały i podlega amortyzacji. Małe   i średnie przedsiębiorstwa mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W zależności od klasyfikacji instalacji zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, amortyzacja roczna może wynieść 7% lub 10%. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na leasing fotowoltaiki – to również jest wydatek, który można wliczyć w koszty. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *